این بخش توسط مددکاران با سابقه و مجرب اداره میگردد، چرا که برخورد با والدین کودک مبتلا به سرطان، نیاز به مهارت ویژه دارد.
مهم ترین اقدام مددکاران، در ابتدا ایجاد آرامش در والدین کودک بوده، تا خانواده بتواند با امید و تمرکز بر روند درمان، کودکش را درمسیر بهبودی همراهی نماید.
پس از آن مددکاران، با کسب اطلاعات خانوادگی، فردی و پزشکی، پرونده بیمار را کامل کرده و با توجه به شرایط بیمار، درصد حمایتی او را تعیین می نمایند.
از آن لحظه کودک تحت حمایت موسسه کسا قرار می گیرد.
توضیحات ساده و روشن در مورد دارو و درمان و پرداخت هزینه ها، از اقدامات بعدی مددکاران بشمار می آید.
بخش مددکاری کسا مسؤ لیت ارائه خدمات مادی و خدمات حمایتی جانبی را بر عهده دارد.
بخش خدمات حمایتی کسا ضمن رعایت اصول و ارزشهای مددکاری، مبنی برحفظ شئونات و اسرار بیماران ، در دو زمینه تامین هزینه های درمانی و حمایت های جانبی کودک و خانواده فعالیت می کند.