همیاران گرامی:
موسسه کسا، برای تسهیل مشارکت های مردمی، اقدام به باز نمودن حسابهای رسمی در بانک های مختلف نموده است.
شما می توانید کمکهای نقدی خود را از طریق شماره حساب یا کارت بانکی، در بانکها یا عابر بانکها به حساب های کسا واریزنمایید.

تمامی این حساب ها و کارت های بانکی، به نام “موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان” میباشد.

شماره حساب: ۵٢١٨١٨١٨١۶

شماره کارت: ۶١٠۴٣٣٧٩۴۵۴٢٣٩٣۵

شماره حساب: ٠١٣٨٨٠٣٨٨٠٠٠٠

شماره کارت : ۶٠٣٧٩٩١٨٩٩۵١٩٢۴٧

شماره حساب: ٠١٣٠٢١١٠٣٣١١٣٣١١١

شماره حساب: ۵٠٢٢٢٩١٩٠٠٠۴٠٩۴٨

شماره حساب : ٠۶٠١٠٧٧٠٠٠

شماره کارت: ۶٢٧٣۵٣٩٩٩١۶۶۶٣٣۵