در این روش پس از برگزاری جلسه ای با حضور نماینده کسا و پرسنل آن شرکت یا سازمان، مبلغ عضویت را انتخاب نموده و فرم عضویت را تکمیل مینمایند. پس از آن به صورت ماهیانه حق عضویت از حقوق نیکوکاران کسر و به حساب موسسه واریز میگردد.

برای هماهنگی جلسه جهت عضویت سازمانی فرم عضویت اشتراک ماهانه را تکمیل نمایید.