موسسه مردم نهاد کسا برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها نیاز به تشریک مساعی تمام گروه های اجتماعی دارد.
یکی از این گروه های موثردر خدمات حمایتی و جانبی کسا متخصصین و پزشکان می باشند.

پزشک داوطلب

عزیزان پزشک داوطلب، با اختصاص پاره ای از وقت و تخصص خود، علاوه بریاری موسسه کسا و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، مروج فرهنگ نوعدوستی بین دیگران نیزخواهند بود.

در حال حاضر پزشکان متخصص داوطلب، در زمینه های دندانپزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره خانواده با موسسه کسا همکاری می نمایند .

متخصص داوطلب

همچنین داوطلبین متخصص در زمینه های کامپیوتری، آموزشی و…..با ارائه خدمات تخصصی خود می توانند به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان پرداخته و موسسه کسا را یاری دهند.

موسسه کسا دست یاری انسان های متعهد و مسئولی که در قبال جامعه خویش احساس مسئولیت کرده و سعی در برطرف نمودن کاستی های آن در حوزه تخصص و توان خود را دارند، به گرمی می فشارد