وجود کسا تنها در یک کلام خلاصه میگردد:

“پلی بین نیکوکاران و کودکان مبتلا به سرطان”

اگر نبودند سفیران مهربانی کسا، که ارتباط بین کسا و نیکوکاران را فراهم مینمایند، کسا هرگز قادر نبود وظیفه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان را بخوبی انجام دهد.
این سفیران با انواع فعالیت های داوطلبانه و ارائه ایده های نو در زمینه های مختلف، کسا را به خیریه ای توانا و متکی به خرد جمعی، تبدیل نموده اند.
همچنین با توزیع بروشور، معرفی کسا و فعالیت های آن در سطح جامعه به شناخت هر چه بیشتر مردم کمک کرده وباعث ازدیاد مشارکت های مردمی گردیده و از این طریق کودکان مبتلا به سرطان را حمایت میکنند.

هر انسانی می تواند در هر موقعیتی به سفیری مبدل گردد که پیام انسانیت و نوعدوستی را بین افراد جامعه منتقل و منتشر میکند.

موسسه خیریه کسا قدر دان تمامی انسان هایی ست که داوطلبانه، سهمی از نیرو، وقت، خلاقیت، تخصص یا اندیشه پویای خود را برای کمک به همنوع اختصاص داده و چرخه انسانیت و نوعدوستی را به گردش می اندازند.