حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تنها با حمایت مستمر گروه های مختلف اجتماعی امکان پذیر است.
داوطلبین عضویت گروهی ، همزمان با انجام فعالیت های خود در عرصه های اجتماعی، با ارائه بروشور کسا به اقشار دوستان، همکاران، فامیل یا همسایگان تشکیل گروه داده و آنها را به عضویت ماهیانه کسا در می آورند.

بر این باوریم که انسانها، مشتاق یاری به همنوعند و گوش به زنگ ندای همیاری و این ندا به وسیله این سفیران مهربانی کسا به گوش آنان می رسد.