ارتباط گیری رویاروی و مستقیم با نیکوکاران، یکی از شاخه های اصلی فعالیت کساست.


در این راستا کسا با برپایی بازارچه و تشکیل همایش های مختلف، سعی در ایجاد این رابطه دارد.


نیکوکاران و مشترکین کسا با شرکت در این مجامع، در متن جریان حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قرار گرفته و از این طریق حامی این کودکان و موسسه کسا خواهند بود.

فرم ثبت اطلاعات داوطلبین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات فردی

33%