عزیزان و همراهان

موسسه خیریه کسا راه پر فراز و نشیبی را پیموده است.

از تیر ماه سال ١٣٨٩ در بیمارستان امید، از گوشه اتاق پزشکان آغاز کرده و اینک وارد هشتمين سال فعالیت خود گردیده است.

در این سالها تنها با اتکا به حمایت شما نیکوکاران توانستیم قدمی در راه حمایت این کودکان معصوم برداریم و ریشه های نوعدوستی را با مهر سرشار شما آبیاری کردیم.

اکنون نیز در پس این سالها بر این باوریم که به واسطه این قلبهای رئوف و دستان با سخاوت است که میتوانیم لبخند سلامتی را بر لبان این کودکان بنشانیم.

با شما عهد میبندیم که چون گذشته، شفافیت را سر لوحه اعمال خود قرار دهیم و امین کمک های نوعدوستانه شما عزیزان باشیم.

به امید روزی که جز اشک شوق، اشکی از چشمی سرازیر نگردد.