یکی از پایدارترین و اصلی ترین منابع مالی کسا، اشتراک های ماهیانه میباشد.

جمع آوری مبالغ اشتراک های ماهیانه، با هر مبلغ و مقدار، منبع درآمدی مطمئن و با ثبات برای کسا محسوب میگردد.
و با توجه به اینکه مشترکین متعهد میشوند که مبلغ معینی را به صورت ماهیانه برای کودکان مبتلا به سرطان، اختصاص دهند، کسا خواهد توانست با تکیه بر این تعهدات، برنامه ریزی جامعی برای حمایت از این کودکان انجام دهد.

هنگام باز نمودن اشتراک، نام و آدرس محل دریافت و مبلغ اشتراک در فایل کامپیوتری کسا ثبت خواهد گردیده و تحت عنوان سابقه مشترکین نگهداری خواهد شد.
امکان دریافت مبلغ اشتراک توسط پیک کسا، برای سهولت پرداخت، مهیاست.

لازم به ذکر است که مشترکین هر زمان، در صورت تمایل میتوانند مبلغ اشتراک خود را افزایش، کاهش و یا قطع نمایند.

انواع اشتراک