فرهنگ یاری گری و کمک به هم نوع از دیرباز در آیین و شریعت و فرهنگ ما مردم ایران زمین ریشه دارد، که استاد سخن، سعدی چنین می سراید،

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار

موسسه مردم نهاد کسا با تکیه بر این فرهنگ کهن ایرانیان، دست یاری شما نیکوکاران را به گرمی می فشارد و می کوشد تا امین یاری های سبز شما باشد.

در اینجا انواع کمک های نقدی را ملاحظه می فرمایید