یاور گرامی،

از اینکه کسا را در تامین هزینه های درمانی کودکان مبتلا به سرطان، یاری میکنید سپاسگزاریم .

کسا با تکیه بر همیاری و مشارکت تک تک شما همراهان توانسته است حدود ٨٠٠ کودک مبتلا به سرطان را در مسیر درمان کاملا
حمایت کرده وکلیه هزینه های درمانی این کودکان را تقبل نماید.

شما در همین لحظه می توانید از طریق پرداخت اینترنتی، این کودکان را در مسیر درمان حمایت کنید

واریز از طریق اینترنت