موسسه کسا رکن اصلی فعالیت خود را بر مشارکت مردمی بنا نهاده است. با همین رویکرد، در زمینه مدیریت نیز با بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی معتمدین و متخصصین عرصه های پزشکی، اقتصاد و صنعت، سعی در جلب مشارکت گروه های مختلف اجتماعی داشته است تا بتواند مدیریتی پویا و کارآمد را ارائه دهد. 

اعضای هیئت مدیره و هیئت  امنای کسا همگی داوطلبانه این مسولیت را در کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند.