امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در کسا با خرد جمعی و دانش گروهی انجام میگیرد. اعضای هیات مدیره کسا داوطلبانی هستند که در کنار فعالیتهای رسمی و تخصصی خود، کسا را برای تصمیم گیری های مهم خود یاری می‌دهند.جلسات هیات مدیره هر دو هفته یکبار به صورت حضوری در دفتر موسسه برگزار شده و در عین حال تمامی افراد هیات مدیره برای تصمیم گیری های ضروری یا تبادل نظرات و اطلاعات، به صورت غیر حضوری با هم در ارتباطند.

رییس هیئت مدیره: حاج حسین احمدی

نائب رییس هیئت مدیره: دکتر محمد حسن امامی

عضو هیئت مدیره: دکتر مسعود اعتمادی فر

عضو هیئت مدیره: محمد رضا احمدی

خزانه دار: سید سعید فامیل دردشتی

مدیرعامل: محمد رضا احمدی

بازرس اصلی: مسعود حاج رسولیها

بازرس علی البدل: علیرضا حریت

محمد رضا احمدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

Demo Content

 

Demo Content