با توجه به اینکه موسسه خیریه کسا ، موسسه ای مردم نهاد است و تمامی منابع مالی آن توسط مشارکت های مردمی تامین میگردد،
بسیار طبیعی است که از مشارکت تمامی اقشار جامعه بهره مند گردد، و در این رابطه اقدام به توزیع قلک خانگی نموده است. با این روش، تمام افراد یک خانواده، اداره، آموزشگاه و یا فروشگاه میتوانند به آسانی در تامین هزینه درمانی کودکان مبتلا به سرطان، شرکت کنند.


یکی از اساسی ترین و موثرترین روش های توزیع قلک، از طریق داوطلبین توزیع قلک میباشد.


این داوطلبین با مراجعه به دفتر کسا، تعدادی قلک دریافت کرده و در محل کار یا بین فامیل و دوستان یا فروشگاه های محل اقامت خود، توزیع مینمایند و با این کار، در امر حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، مشارکت فعال خواهند داشت.
پس از توزیع، قلک های پر توسط پیک کسا جمع آوری گردیده و در صورت تمایل، قلک خالی دیگری توسط پیک کسا تحویل آنان خواهد گردید.

موسسه خیریه کسا از تمامی فعالین عرصه های اجتماعی، که با کمک های موثر خود، کسا را یاری میدهند، سپاسگزاری کرده و قدر دان همت این عزیزان میباشد.