گلها زیبایند، اما نه به زیبایی کودکانی که شادمانی و سلامتی، را دوباره تجربه میکنند.

استند های تسلیت کسا، جایگزینیست برای سبد های گلی که در هنگام همدردی، برای دوستان خود ارسال میکنید و نشانه مشارکت شما در تامین هزینه دارو و درمان این کودکان بوده و به همراه دوستان خود، در بازیابی سلامتی این کودکان، موثر و سهیم خواهید بود.
با ارسال این استندها، روزهایي پر از امید به بهبودي را به كودكان مبتلا به سرطان هدیه میدهید.
باشد که لبخند سلامتی این کودکان، آرامش روح عزیز در گذشته را نیز به همراه داشته باشد.

استند کسا به ابعاد ٩٠ سانتیمتر در ٢ متر موجود است و متن و طراحی گلهای آن بگونه ایست که پیام تسلیت شما را بخوبی منعکس میگرداند.

این استند تحت نام شما بعنوان اهدا کننده، تهیه گردیده و توسط پیک کسا به محل برده و باز گردانده خواهد شد.
بیایید انتخاب کنیم، آنچه را برای دوستانمان به ارمغان میبریم