رییس هیئت مدیره: حاج حسین احمدی

نائب رییس هیئت مدیره: دکتر محمد حسن امامی

عضو هیئت مدیره: دکتر مسعود اعتمادی فر

عضو هیئت مدیره: محمد رضا احمدی

خزانه دار: سید سعید فامیل دردشتی

مدیرعامل: محمد رضا احمدی

بازرس اصلی: مسعود حاج رسولیها

بازرس علی البدل: علیرضا حریت