هیات مدیره

  /    /  هیات مدیره

امور اجرایی و تصمیم گیری‌های مختلف در کسا با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می‌گیرد. اعضای هیات مدیره کسا داوطلبانی هستند که در کنار فعالیت‌های رسمی و تخصصی خود، کسا را برای تصمیم گیری های مهم خود یاری می‌دهند.جلسات هیات مدیره هر دو هفته یک‌بار به صورت حضوری در دفتر موسسه برگزار شده و در عین حال تمامی اعضای هیات مدیره برای تصمیم گیری‌های ضروری یا تبادل نظرات و اطلاعات، به صورت غیر حضوری با هم در ارتباط هستند.

دکتر مسعود اعتمادی فر

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد حسن امامی

نایب رییس هیئت مدیره

حاج حسین احمدی

رییس هیئت مدیره

محمدرضا احمدی

مدیرعامل

علیرضا حریت

بازرس علی البدل

مسعود حاج رسولیها

بازرس اصلی

سید سعید فامیل دردشتی

خزانه دار