توضیحات تصویر

هیات مدیره

امور اجرایی و تصمیم گیری‌های مختلف در کسا با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می‌گیرد. اعضای هیات مدیره کسا داوطلبانی هستند که در کنار فعالیت‌های رسمی و تخصصی خود، کسا را برای تصمیم گیری های مهم خود یاری می‌دهند.جلسات هیات مدیره هر دو هفته یک‌بار به صورت حضوری در دفتر موسسه برگزار شده و در عین حال تمامی اعضای هیات مدیره برای تصمیم گیری‌های ضروری یا تبادل نظرات و اطلاعات، به صورت غیر حضوری با هم در ارتباط هستند.