نحوه پذیرش

برای تحت حمایت قرار گرفتن مؤسسه خیریه کسا می‌توانید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به دفتر مرکزی مراجعه کرده، اقدام به تشکیل پرونده نمایید و تحت حمایت موسسه خیریه کسا قرار گیرید.
مددکاری کسا در این مرحله ، وضعیت مراجعان را مورد بررسی قرار داده و برای آنان پرونده تشکیل می‌دهند. سپس بر اساس شرایط بیمار، درصد حمایتی او را که نشان دهنده نسبت پرداخت هزینه‌ها توسط کسا به کل هزینه‌های وی است تعیین می‌شود. آنگاه مددکاران این موسسه در زمینه راهنمایی بیماران و پرداخت هزینه‌های مرتبط با بیماری در کنار بیماران و خانواده آنان خواهند بود.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش