از طریق این فرم زیر می توانید مبالغ اهدایی خود را به صورت ارزی با کارت های بین المللی پرداخت نمایید.

در صورتی که در هر بخش با مشکلی مواجه شدید لطفا با تلفن دفترمرکزی کسا: ۰۰۹۸۳۱۳۷۱۳۳۰۰۰ داخلی ۲ و داخلی ۱۰۷ تماس بگیرید.