نوروز برچسب

بهاری دیگر از راه رسید، و هر بار، بهار، با آمدنش، نوید رویش و امید را به ارمغان می‌آورد. خانواده صمیمی کسا نیز به استقبال این سبزی و خرمی می‌رود. کسا از اولین روز تولد، اول با اتکا به لطف خداوند و بعد به پشتیبانی نیکوکاران دریادل خود، به قلب طوفان زد. طوفانی که هستی بسیاری از کودکان و بنیاد بسیاری از خانواده ها را نشانه رفته بود. کمر همت بستیم تا در کنارشان باشیم، نه فقط برای همدردی، بلکه برای برداشتن بار سنگین هزینه‌ها، برای آنکه از هستی ساقط نشوند. و از همه مهم تر برای آنکه هر دارویی که با قلم پزشک‌شان بر صفحه کاغذ نگاشته شد،